پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

 

این کشورها از نظر وسعت، جمعیت، وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … شباهت ها و تفاوت هایی دارند.
نگاهی به نقشهٔ جمعیت جهان نشان می دهد که جمعیت به طور یکنواخت در سطح زمین پراکنده نشده است و از نظر نوع پراکندگی و تراکم جمعیت در نواحی مختلف تفاوت های زیادی مشاهده می شود.

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه