نحوه پرداخت و دانلود و فایل های نمونه پاورپوینت رو به صورت ویدیویی در اینجا ببینید

پاورپوینت درس 16 پرنده آزادی فارسی هشتم

پاورپوینت درس 16 پرنده آزادی فارسی هشتم

پاورپوینت درس 16 فارسی هشتم

پاورپوینت درس  پرنده آزادی فارسی هشتم

خود ارزیابی
1- در بند اوّل شعر پرندهٔ آزادی،تشبیه ها را بیابید.
2- منظور شاعر از«کودکان سنگ» چیست؟
3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟
4-…………………….
دانش زبانی
وابسته های اسم ) 4( صفت مبهم
به جمله های زیر توجه کنید:
▪ پدر نیما کتاب را از فلان مغازه خرید.
▪ زینب، چند مجلّه از دوستش گرفت.
در گروه های اسمیِ«فلان مغازه»و«چند مجلّه» دو وابستۀ پیشین«فلان»و«چند» دیده می شود؛

این واژگان،«صفت مبهم» نامیده می شوند؛ زیرا نوع، چگونگی، شمار و مقداراسم

را به طور نامعیّن نشان می دهند. صفت مبهم، پیش از اسم (هسته) می آید و

وابستۀ پیشین اسم محسوب می شود.
گفت و گو
1- دربارۀ«ادبیات پایداری» تحقیق کنید و نتیجۀ آن را در کلاس مطرح کنید.
2- با راهنمایی معلم خود، دربارۀ نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در کلاس ارائه دهید.

فعّالیت های نوشتاری
1- پیشوند«ب» را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافتۀ آنها را بنویسید.
▪ آمد ▪ افروخته است ▪افکنده بودند
2- در هر یک از جمله های زیر، گرو ههای اسمی را بیابید و هسته، وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید.
▪ هر سخن ارزشمند را پاس بدار.

پاورپوینت درس 16 پرنده آزادی فارسی هشتم

پاورپوینت درس 16 پرنده آزادی فارسی هشتم

پاورپوینت درس 16 پرنده آزادی فارسی هشتم

پاورپوینت درس 16 پرنده آزادی فارسی هشتم

این پاورپوینت در18اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن خود ارزیابی,نکته ادبی,گفت وگو,فعالیت های نوشتاری,دانش ادبی,اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 243کیلوبایت