بایگانی دسته بندی "فارسی"

پاورپوینت درس نهم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس نهم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان       نمونه اسلایدپاورپوینت درس نهم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس نهم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان…

پاورپوینت درس هشتم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلاید پاورپوینت درس هشتم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلاید پاورپوینت درس هشتم فارسی نوشتاری پایۀ…

پاورپوینت درس ششم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس ششم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس ششم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس ششم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس ششم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان…

پاورپوینت درس پنجم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان       نمونه اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی نوشتاری…

پاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان  …

پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان         نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان   نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری…

پاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان  …

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان فردوسی دویست سال بود که کوروش،سلسه ی هخامنشی را در ایران ،بنیان نهاده بود. دویست سال بود که کشور ما نیرومندتر ین…

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان سرود ملّی پرچم سه رنگ و زیبای ایران به اهتزاز در آمد و همراه آن،سرود ملّی نواخته شد: «سرزد از اُفق،مهر خاوران…

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان   چنار و کدوبُن بوته ی کدویی درکنار چنار کهن سال و بلند قامتی رویید؛در مدّتِ بیست روز ،قدکشید،از تنه ی درخت…

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان   بازرگان وپسران بازرگانی بود که سرمایه ی فراوانی داشت.او مردی با تجربه بود و از  حوادث روزگار بسیار چیزها آموخته بود.سال…

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان رازی و ساخت بیمارستان در روزگاران کهن،قرار بود بیمارستانی در شهری ،ساخته شود.همه در اندیشه بودند که بیمارستان را در کدام بخشُ…