بایگانی دسته بندی "فارسی"

پاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهارم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان  …

پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان         نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان   نمونه اسلاید پاورپوینت درس سوم فارسی نوشتاری…

پاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوم فارسی نوشتاری پایۀ پنجم دبستان  …

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان فردوسی دویست سال بود که کوروش،سلسه ی هخامنشی را در ایران ،بنیان نهاده بود. دویست سال بود که کشور ما نیرومندتر ین…

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان سرود ملّی پرچم سه رنگ و زیبای ایران به اهتزاز در آمد و همراه آن،سرود ملّی نواخته شد: «سرزد از اُفق،مهر خاوران…

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان   چنار و کدوبُن بوته ی کدویی درکنار چنار کهن سال و بلند قامتی رویید؛در مدّتِ بیست روز ،قدکشید،از تنه ی درخت…

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان   بازرگان وپسران بازرگانی بود که سرمایه ی فراوانی داشت.او مردی با تجربه بود و از  حوادث روزگار بسیار چیزها آموخته بود.سال…

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان رازی و ساخت بیمارستان در روزگاران کهن،قرار بود بیمارستانی در شهری ،ساخته شود.همه در اندیشه بودند که بیمارستان را در کدام بخشُ…

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان درك مطلب 1- بخشش و بزرگواري خداوند قابل شمارش نيست. 2- خداي بزرگ به وسيله ي آفتاب، اجزاي خاك مرده را به…

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

  پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشا خانه جهانی که در آن زندگی می کنیم،سرشار از شگفتی هااست.پدیده هایی لطیف ،زیباو عجیب پیش روی ما هستند که…

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاور پوینت درس ششم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه آداب زندگانی بدان که مردم بی هنر ،مادام بی سود باشد،چون مُغیلان که تن دارد و سایه ندارد؛جهد کن که…

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم دورۀ اول متوسطه دوستی و پیوند با دیگران یکی از مهم ترین نیازهای انسان است .هنگامی که آدمی با مشکل یا مسئله ای رویارو…