بایگانی دسته بندی "هدیه های آسمان"

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی از نوزاد بپرسید! ناباورانه دور گهواره ی نوزاد حلقه زده بودند و با تعجّب و خشم به یکدیگر نگاه می کردند….

پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی بانویی که یک سورۀ قرآن به نام اوست در سالن انتظار فرودگاه بودیم. سالن پر از مسافر بود. کنار من دختری…

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

درس دوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی تنها او نظم و هماهنگی كه در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چیست؟ می دانیم هم هی نیازهای دانه…

پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان پایۀ پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان تدبّر کنیم آیات زیر را با دقّت بخوانید. و لا تستوِی الحسنةُ و ل ا لسّیِّئةُ ؛ اِدفع بِالّتی هِی احسنُ…