بایگانی دسته بندی "مطالعات اجتماعی"

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان امیرکبیر، میرزا تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر در روستایی در اراک به دنیا آمد. او صدراعظم یا نخست وزیر ناصرالدّین…

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم دبستان از سفرهای شاه و شاهزادگان به اروپا، رفت و آمد بیگانگان در دربار و دخالت آن ها در امور کشور مطالبی…

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم دبستان مطالعه ی موردی (1) ترکیه ترکیه در دوره های مختلف تاریخی فراز و نشیب های زیادی داشته است. در گذشته های دور این…

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان همسایگان ما مرز چیست؟ به این تصاویر توجّه کنید. چه چیزی این مزرعه را از مزرعه ی مجاور جدا میکند؟ بین این دو…

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان دریا و منابع انرژی یکی از مهمترین دلایل اهمیّت خلیج فارس، وجود منابع سرشار نفت و گاز است و مقدار این منابع در…

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان   یا بخواهید در آینده سفر کنید. خداوند به کشور ما ثروت ها و نعمت های زیادی بخشیده است.یکی از این ثروت ها…

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان   و با پارچه ای که مشتریها به او میدادند و به سلیقه ی آ نها، لباسی برایشان میدوخت. اگرچه امروزه نیز در…

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان   آیا گروه های اجتماعی دیگری را می شناسید که لباس مخصوصی داشته باشند؟ وقتی با پدر و مادر و یا دیگر اعضای…

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی…

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی…

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   این…

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   به برخی دیگر از جانوران که گیاه خواران را می خورند،گوشت خوار می گوییم. اگر در یک زیستگاه، غذای یک گیاه…