نمونه کارها

نحوه پرداخت و دانلود در 5 دقیقه
نمونه کارها

نهم
پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه ساز و کارهای حرکتی

پاورپوینت درس8 همدلی و همراهی پیام های آسمانی پایه نهم

پاورپوینت درس سوم کاروفناوری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم

پاورپوینت درس ششم علوم تجربی نهم

هشتم

پاورپوینت درس 12 فارسی هشتم

پاورپوینت درس هفتم یک فرصت طلایی پیام های آسمان هشتم

پاورپوینت درس چهارم تنظیم عصبی علوم تجربی هشتم

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها

پاورپوینت درس دوم الکترونیک کاروفناوری پایه هشتم

هفتم
ششم
پنجم
چهارم