More

پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس هفدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   این پاورپوینت در37اسلاید تنظیم شده…

More

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس شانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   این پاورپوینت در33اسلاید تنظیم شده…

More

پاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس پانزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   این پاورپوینت در39اسلاید تنظیم شده…

More

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی خوانداری پنجم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهاردهم فارسی خوانداری پنجم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس چهاردهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   این پاورپوینت در21اسلاید تنظیم…

More

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس سیزدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   این پاورپوینت در29اسلاید تنظیم…

More

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس دوازدهم فارسی خوانداری پنجم دبستان   این پاورپوینت در30اسلاید تنظیم شده…

More

پاورپوینت درس یازدهم فارسی خوانداری پایه پنجم دبستان

پاورپوینت درس یازدهم فارسی خوانداری پایه پنجم دبستان

پاورپوینت درس یازدهم فارسی خوانداری پایه پنجم دبستان خواجه با همین نقشه ،تصمیم گرفت به درون حکومت مغول ها راه پیدا کند و اندیشه و رفتار آن ها را تغییر…

More

پاورپوینت درس دهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس دهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان   نام نیکو هیچ چیز ازنگاه کنجکاو وجست وجوگر«محمود»دور نمی ماند:ستارگان زیبای آسمان که در شبانگاه با او گفت و گو می…

More

پاورپوینت درس نهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس نهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس نهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان بعداز ظهر یکی از روزها ی پایانی فروردین بود.کم کم روز ها بلندتر می شد و زمان بیشتری برای بازی و مطالعه…

More

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان فردوسی دویست سال بود که کوروش،سلسه ی هخامنشی را در ایران ،بنیان نهاده بود. دویست سال بود که کشور ما نیرومندتر ین…

More

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان سرود ملّی پرچم سه رنگ و زیبای ایران به اهتزاز در آمد و همراه آن،سرود ملّی نواخته شد: «سرزد از اُفق،مهر خاوران…

More

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان   چنار و کدوبُن بوته ی کدویی درکنار چنار کهن سال و بلند قامتی رویید؛در مدّتِ بیست روز ،قدکشید،از تنه ی درخت…