More

پاورپوینت درس پنجم آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس پنجم آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس پنجم آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم دورۀ اول متوسطه آیا تا كنون نام پرنده قاتل را شنید هاید؟ ظاهر این پرنده، آرام است و هیچ شباهتی به…

More

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه نشان ارزشمندی شیشه ماشین پایین بود و هوای پاک و خنک کوهستان صورتش را نوازش می کرد. همین طور…

More

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه یک فرصت طلایی ای مردم،  به میهمانی بزرگ خدا دعوت شده اید؛ این ماه که به سوی شما می…

More

پاورپوینت درس دهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس دهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس دهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه انتخاب سرنوشت ساز همهٔ ما در طول زندگی با نیازهای گوناگونی روبه رو هستیم؛ نیاز به آب ، غذا ،…

More

پاورپوینت درس نهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس نهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس نهم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه مبطلات نماز آن روز، نمازخانهٔ مدرسه از روزهای دیگر شلوغ تر بود. من و محسن هم گوش های از نمازخانه…

More

پاورپوینت درس هشتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هشتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه نمونه اسلاید پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایۀ هشتم دوره اول متوسطه نمونه اسلاید پاورپوینت درس هشتم پیام های…

More

پاورپوینت درس هفتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس هفتم پیام آسمانی پایۀ نهم دوره اول متوسطه رهبر ی در عصر غیبت پس از رحلت رسول خدا  که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد  وظیفهٔ…

More

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمانی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمانی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمانی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه نردبان آسمان امیر مؤمنان حضرت علی(ع) می فرماید: «ای مردم، مراقب نمازهایتان باشید و خودتان را با نماز به…

More

پاورپوینت درس چهارم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس چهارم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم. معلّم، نمودار«شب و روز» را روی تختۀ كلاس، جای داد و گفت:«همان…

More

پاورپوینت درس سوم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس سوم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس سوم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه نوعِ زبانِ نوشته را انتخاب كنيم. یادگیری درس های جدید، شور و حال تازه ای به كلاس داده بود….

More

پاورپوینت درس دوم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوم مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه واژه ها را بشناسيم، گزينش كنيم و به كار بگيريم معلّم، نقشۀ یك ساختمان را روی تختۀ كلاس، جای…

More

پاورپوینت درس اول مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس اول مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس اول مهارت های نوشتاری پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه ستایش عالمَ، سراسر جلوه هاي آفرينش خداي مهربان است. خداوند، نگارندة گيتي است. اين نگارگر زيبايي ها به چه…