More

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه خلافت عباسیان پس از یک قرن فرمانروایی، ضعیف شد و خلفا نمی توانستند قلمرو پهناور خود را به خوبی اداره…

More

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه   از ظهور دین اسلام در شبه جزیرهٔ عربستان، طولی نکشید اسلام به سرزمین ما نیز رسید و حکومت ساسانیان…

More

پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه     نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه نمونه اسلایدپاورپوینت درس…

More

پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه     نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه نمونه اسلایدپاورپوینت درس…

More

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه در روابط مردم با حکومت، شهروندان از حقوقی برخوردارند. حکومت مکلف است به آن حقوق احترام بگذارد و…

More

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه شما پیش از این در درس تاریخ با حکومت ها و سلسله های مختلف آشنا شده اید. آیا…

More

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه در درس گذشته با وظایف و کارکردهای خانواده آشنا شدید. اگر خانواده ای بتواند وظایف خود را به خوبی انجام…

More

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه   نمونه اسلایدپاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه نمونه اسلایدپاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم…

More

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه     نمونه اسلایدپاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه نمونه اسلایدپاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایۀ…

More

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه 1- فرهنگ چیست؟ شما چه برداشتی از واژهٔ فرهنگ دارید؟ برداشت خود را از واژهٔ فرهنگ بنویسید و به نوبت…

More

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش برای تحقق شعار«استقلال آزادی جمهوری اسلامی» که خواستهٔ اصلی و اساسی ملت در جریان…

More

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم دبستان

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم دبستان  …