More

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان امیرکبیر، میرزا تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر در روستایی در اراک به دنیا آمد. او صدراعظم یا نخست وزیر ناصرالدّین…

More

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم دبستان از سفرهای شاه و شاهزادگان به اروپا، رفت و آمد بیگانگان در دربار و دخالت آن ها در امور کشور مطالبی…

More

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم دبستان مطالعه ی موردی (1) ترکیه ترکیه در دوره های مختلف تاریخی فراز و نشیب های زیادی داشته است. در گذشته های دور این…

More

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان همسایگان ما مرز چیست؟ به این تصاویر توجّه کنید. چه چیزی این مزرعه را از مزرعه ی مجاور جدا میکند؟ بین این دو…

More

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان دریا و منابع انرژی یکی از مهمترین دلایل اهمیّت خلیج فارس، وجود منابع سرشار نفت و گاز است و مقدار این منابع در…

More

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان   یا بخواهید در آینده سفر کنید. خداوند به کشور ما ثروت ها و نعمت های زیادی بخشیده است.یکی از این ثروت ها…

More

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان   و با پارچه ای که مشتریها به او میدادند و به سلیقه ی آ نها، لباسی برایشان میدوخت. اگرچه امروزه نیز در…

More

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم دبستان   آیا گروه های اجتماعی دیگری را می شناسید که لباس مخصوصی داشته باشند؟ وقتی با پدر و مادر و یا دیگر اعضای…

More

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی…

More

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی…

More

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان     نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان نمونه اسلایدپاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   این…

More

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایۀ چهارم دبستان   به برخی دیگر از جانوران که گیاه خواران را می خورند،گوشت خوار می گوییم. اگر در یک زیستگاه، غذای یک گیاه…