نقش جزر و مد اروند رود در عملیات والفجر 8

نقش جزر و مد اروند رود در عملیات والفجر8 نقش جزر و مد اروند رود در عملیات والفجر 8 نقش جزر و مد اروند رود در عملیات والفجر 8: روز 20 بهمن سالروز آغاز عمليات...